date-at-cafe_uumlo_20170826-102541_1

برای اینکه کمی سرگرمی با کلمات داشته باشید، در هنگام گفتگو با دیگران یک کلمه از حرف های وی را انتخاب کرده و بعد از تکرار آن یک لبخند بزنید، وقتی یکی دو بار بعد از تکرار آن لغت توسط طرف مقابل عکس العمل مثبتی نشان دهید خواهید دید آن کلمه را تا پایان مکالمه بار ها تکرار خواهد کرد.